Política de Privadesa

1. Responsable

✔ Pepeta Vilaró, SL - CIF B67120535
✔ Adreça de contacte: carrer Major, 35 1ª 08551-Tona (Barcelona)
✔ Correu electrònic: info@pepetavilaro.cat
✔ Telèfon de contacte: 931317181
✔ Pàgina web: www.pepetavilaro.cat

2. Procedència, Finalitat i Destinataris
S'hauran d'emplenar totes les dades sol·licitades en el formulari de contacte.
✔ Dades personals de sol·licitant.
Les dades personals són proporcionats directament pels propis interessats amb la finalitat de gestionar la sol·licitud d'informació. Podem recollir dades personals identificatives i de contacte.
Finalment, s'enviarà informació per mitjans electrònics sobre les futures activitats que dugui a terme l'entitat a aquells interessats que, degudament informats durant la recollida de dades no s'hi oposin.
✔ Sol·licitants d'informació
Les dades personals procedeixen del propi interessat el qual ens les proporciona en completar el formulari de contacte a la pàgina web, al trucar-nos per telèfon, a l'enviar-nos un correu electrònic o mitjançant consultes a les xarxes socials en què té presència l'entitat.
Aquestes dades s'utilitzen amb la finalitat de resoldre les consultes i proporcionar informació de caràcter comercial a aquells que ho demanin o ho autoritzin expressament, principalment per mitjà del correu electrònic.

3. Legitimació i conservació

✔ Legitimació: En primer lloc, podem tractar les dades perquè els mateixos interessats o els seus responsables ens els proporcionen per gestionar el seu registre com a usuari a la web. També s’ha demanat permís a aquestes persones per al tractament de les seves dades, per als casos en què la legislació vigent així ens ho exigeix, principalment en relació amb l'enviament de correus electrònics comercials.
Finalment, en ocasions alguna llei ens demanarà que presentem o conservem determinada documentació en la qual poden apareixen dades personals dels nostres clients com pot ser la Llei general tributària, de manera que haurem de tractar aquestes dades en el seu compliment.
✔ Conservació: Un cop les dades no siguin necessaris per als fins amb els quals van ser recollits, s'han de conservar a disposició de les administracions públiques competents, jutges i tribunals durant els terminis legals de conservació, és a dir mentre una llei ens pugui exigir que els presentem. Expirats aquests terminis es mantindran bloquejats fins que sigui possible la seva posterior destrucció o supressió.

4. Destinataris de fora de la Unió Europea
No cedim dades personals a tercers ni comptem amb proveïdors que ens prestin servei basats fora de la Unió Europea.

5. Consentiment
El consentiment per als següents tractaments es recull de manera lliure, específica, informada i inequívoca mitjançant caselles en els propis formularis.
A més, si vostè no desitja rebre comunicacions per correu electrònic pot oposar de manera senzilla en els mateixos formularis.

6. Drets
Vostè podrà retirar el seu consentiment o exercir els seus drets d':
✔ Accés, o conèixer quines dades personals tractem de vostè.
✔ Rectificació, o corregir dades personals incorrectes o inexactes.
✔ Supressió, o a eliminar les dades personals que tenim de vostè.
✔ Oposició, o al fet que deixem de tractar les seves dades personals.
✔ Limitació, o a restringir el tractament que realitzem.
✔ Portabilitat, o al fet que li proporcionem les seves dades personals.
Sobre les dades de caràcter personal presentant una còpia d'un document identificatiu i exposant breument el seu cas i el dret que vol exercir, mitjançant carta postal dirigida al carrer Major, 35 1ª 08551-Tona (Barcelona) o info@pepetavilaro.cat
Podeu trobar més informació sobre els seus drets o presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es - carrer Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid (901.100.099 - 912.663.517).


Política de Privacidad

1. Responsable

✔ Pepeta Vilaró, SL - CIF B67120535
✔ Dirección de contacto: calle Major, 35 1ª 08551-Tona (Barcelona)
✔ Correo electrónico: info@pepetavilaro.cat
✔ Teléfono de contacto: 931317181
✔ Página web: www.pepetavilaro.cat

2. Procedencia, Finalidad y Destinatarios
Se deberán cumplimentar verazmente todos los datos solicitados en el formulario de contacto.
✔ Datos personales de solicitante.
Los datos personales son proporcionados directamente por los propios interesados con la finalidad de gestionar la solicitud de información. Podemos recoger datos personales identificativos y de contacto.
Por último, se enviará información por medios electrónicos sobre las futuras actividades que lleve a cabo la entidad a aquellos interesados que, debidamente informados durante la recogida de datos no se opongan a ello.
✔ Solicitantes de información
Los datos personales proceden del propio interesado el cual nos los proporciona al completar el formulario de contacto en la página web, al llamarnos por teléfono, al enviarnos un correo electrónico o a través de consultas en las redes sociales en las que tiene presencia la entidad.
Estos datos se utilizan con la finalidad de resolver las consultas y proporcionar información de carácter comercial a aquellos que lo demanden o lo autoricen expresamente, principalmente por medio del correo electrónico.

3. Legitimación y conservación

✔ Legitimación: En primer lugar, podemos tratar los datos porque los propios interesados o sus responsables nos los proporcionan para gestionar su registro como usuario en la web. También pedimos permiso a estas personas para el tratamiento de sus datos, para los casos en los que la legislación vigente así nos lo exige, principalmente en relación con el envío de correos electrónicos comerciales.
Por último, en ocasiones alguna ley nos va a pedir que presentemos o conservemos determinada documentación en la que pueden aparecen datos personales de nuestros clientes como puede ser la Ley General Tributaria, por lo que deberemos tratar esos datos en su cumplimiento.
✔ Conservación: Una vez los datos no sean necesarios para los fines con los que fueron recogidos, se conservarán a disposición de las administraciones públicas competentes, jueces y tribunales durante los plazos legales de conservación, es decir mientras una ley nos pueda exigir que los presentemos. Expirados estos plazos se mantendrán bloqueados hasta que sea posible su posterior destrucción o supresión.

4. Destinatarios de fuera de la Unión Europea
No cedemos datos personales a terceros ni contamos con proveedores que nos presten servicio basados fuera de la Unión Europea.

5. Consentimiento
El consentimiento para los siguientes tratamientos se recoge de manera libre, específica, informada e inequívoca mediante casillas en los propios formularios.
Además, si usted no desea recibir comunicaciones por correo electrónico podrá oponerse de manera sencilla en los mismos formularios.

6. Derechos
Usted podrá retirar su consentimiento o ejercer sus derechos de:
✔ Acceso, o conocer que datos personales tratamos de usted.
✔ Rectificación, o corregir datos personales incorrectos o inexactos.
✔ Supresión, o a eliminar los datos personales que tenemos de usted.
✔ Oposición, o a que dejemos de tratar sus datos personales.
✔ Limitación, o a restringir el tratamiento que realizamos.
✔ Portabilidad, o a que le proporcionemos sus datos personales.
Sobre los datos de carácter personal presentando una copia de un documento identificativo y exponiendo brevemente su caso y el derecho que quiere ejercer, mediante carta dirigida a Major, 35 1ª 08551-Tona (Barcelona) o a info@pepetavilaro.cat
Puede encontrar más información sobre sus derechos o presentar una reclamación ante la autoridad de control competente en la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es - calle Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901 100 099 - 912 663 517).