Avís Legal

1. Informació legal
✔ En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE) presentem la següent informació:
Raó Social: Pepeta Vilaró, SL
Direcció: Major, 35 1ª 08551-Tona (Barcelona)
C.I.F .: B67120535 Telèfon: 931317181
Correu electrònic: info@pepetavilaro.cat

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona T 46175, F 149, S 8, H B 511922, I/A 1
2. Protecció de dades
✔ Completant el formulari de registre o de contacte, enviant un correu electrònic o trucant per telèfon, les seves dades personals passaran a ser responsabilitat de l'empresa indicada a l'apartat 1. Informació Legal.
✔ Aquestes dades s'utilitzen per respondre a la seva sol·licitud o consulta al més aviat possible perquè vostè ens els proporciona informada i lliurement amb aquesta finalitat. Per a altres tractaments o finalitats relacionats amb la prestació dels nostres serveis o el desenvolupament de la nostra activitat, vostè pot obtenir més informació a la Política de Privadesa o sol·licitar-los en la nostra adreça de contacte.

3. Limitació de Responsabilitats
✔ Pepeta Vilaró, S.L. proporciona el lloc web corporatiu com a mitjà de donar a conèixer els seus productes i serveis, i permetre el contacte amb els clients. La informació de la pàgina web es presenta de bona fe com certa, però ens reservem el dret a modificar-la sense avís previ amb les finalitats de actualitzar-la, corregir errors i qualssevol altres en interès de l'empresa o dels nostres clients. Per a la contractació dels productes o serveis de l'entitat s'estarà al que disposen les condicions de contractació publicades a la pàgina web.
✔ L'entitat no es responsabilitza sobre els possibles danys informàtics que sofreixi l'usuari mentre visita la nostra pàgina web entenent que aquells no puguin ser imputables a l'entitat.
✔ L'entitat tampoc es responsabilitza del contingut dels llocs gestionats per tercers que es enllacin des de la pàgina web, així mateix aquests enllaços no implicaran l'existència d'algun tipus de relació per part de Pepeta Vilaró, SL amb aquests tercers.

4. Propietat Intel·lectual
✔ Tots els continguts d'aquesta pàgina web entenent com a tals els textos, dibuixos, gràfics, fotografies, imatges, vídeos, música, codi, el propi disseny d'aquesta i qualsevol altra creació són propietat de Pepeta Vilaró, SL o dels seus respectius titulars mitjançant la corresponent llicència, autorització o cessió sobre els drets i estan protegits en funció de la legislació sobre la propietat intel·lectual i industrial.
✔ En cap cas s'entendrà que la posada a disposició del públic de la pàgina web constitueix renúncia, cessió o llicència dels drets que Pepeta Vilaró, SL té sobre els continguts d'aquesta.
✔ Queda prohibit qualsevol ús dels continguts de la nostra pàgina web inclosa la modificació, còpia, reproducció, transmissió, etcètera sense la prèvia autorització per escrit de l'entitat.


Aviso Legal

1.  Información legal

✔ En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI-CE) presentamos la siguiente información:

Razón Social: Pepeta Vilaró, SL

Dirección: Major, 35 1ª 08551-Tona (Barcelona) C.I.F.: B67120535

Teléfono: 931317181

E-mail: info@pepetavilaro.cat

 

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona T 46175, F 149, S 8, H B 511922, I/A 1

2.  Protección de datos

✔ Completando el formulario de registro o de contacto, enviando un correo electrónico o llamando por teléfono, sus datos personales pasarán a ser responsabilidad de la empresa cuyos datos se relacionan en el apartado 1. Información Legal.

✔ Estos datos se utilizan para responder a su solicitud o consulta a la mayor brevedad posible porque usted nos los proporciona informada y libremente con esa finalidad. Para otros tratamientos o finalidades relacionados con la prestación de nuestros servicios o el desarrollo de nuestra actividad, usted puede obtener más información en la Política de Privacidad o solicitarlos en nuestra dirección de contacto.

3.  Limitación de Responsabilidades

✔ Pepeta Vilaró, SL proporciona el sitio web corporativo como medio de dar a conocer sus productos y servicios, y permitir el contacto con los clientes. La información de la página web se presenta de buena fe como cierta, pero nos reservamos el derecho a modificarla sin aviso previo con las finalidades de actualizarla, corregir errores y cualesquiera otras en interés de la empresa o de nuestros clientes. Para la contratación de los productos o servicios de la entidad se estará a lo dispuesto en las condiciones de contratación publicadas en la página web.

✔ La entidad no se responsabiliza sobre los posibles daños informáticos que pueda sufrir el usuario mientras visita nuestra página web entendiendo que aquellos no puedan ser imputables a la entidad.

✔ La entidad tampoco se responsabiliza del contenido de los sitios gestionados por terceros que se enlacen desde la página web, así mismo dichos enlaces no implicarán la existencia de algún tipo de relación por parte de Pepeta Vilaró, SL con esos terceros.

4.  Propiedad Intelectual

✔ Todos los contenidos de esta página web entendiendo como tales los textos, dibujos, gráficos, fotografías, imágenes, vídeos, música, código, el propio diseño de esta y cualquier otra creación son propiedad de Pepeta Vilaró, SL o de sus respectivos titulares mediante la correspondiente licencia, autorización o cesión sobre los derechos y están protegidos en función de la legislación sobre la Propiedad Intelectual e Industrial.

✔ En ningún caso se entenderá que la puesta a disposición del público de la página web constituye renuncia, cesión o licencia de los derechos que Pepeta Vilaró, SL tiene sobre los contenidos de esta.

✔ Queda prohibido cualquier uso de los contenidos de nuestra página web incluida la modificación, copia, reproducción, transmisión, etcétera sin la previa autorización por escrito de la entidad.